Charakteristika studijního oboru Transkulturní edukace

Forma, typ a délka studia

V akademickém roce 2018/2019 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované („dálkové") formy studia.Studium je tříleté.

Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvrhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 

Profil absolventa

Studijní obor Transkulturní edukace ve studijním programu Pedagogika je zaměřen na kvalitní přípravu pracovníků v orgánech státní správy, samosprávy a dalších organizací. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor konstruován tak, aby byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu.

 

Absolvent má potřebné znalosti z pedagogických, psychologických a sociologických disciplin, které mu umožní komunikovat s lidmi různého kulturního a vzdělanostního zázemí. Má základní znalosti o českém a evropském kulturním prostředí i základní znalosti kulturního prostředí imigrantů, takže je schopen chápat významné kulturní rozdíly a poukazovat na problémy z toho vyplývající. Dovede podat základní informace o způsobu života v ČR i v Evropě a upozorňovat na rizika sociální nespravedlnosti, na problémy či nebezpečí života v jiné kultuře.

Absolventi najdou uplatnění:

  • v institucích na úrovni státní správy a samosprávy,
  • v cizinecké policii,
  • ve sdělovacích prostředcích,
  • v kulturních, vzdělávacích a výchovných zařízeních,
  • v oblasti prevence.

Přijímací řízení

K bakalářskému studiu bude přijat uchazeč, který dosáhl úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, podal elektronickou přihlášku a odevzdal ji v daném termínu  vytištěnou a podepsanou na studijní oddělení se všemi povinnými přílohami a zaplatil příslušný poplatek. K přihlášce je nutno přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat na vysoké škole daný obor.

 

Průběh studia

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

  • Všeobecný základ
  • Specializace
  • Ostatní předměty

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.

Zisk 180 kreditů opravňuje studenta k vykonání diplomové zkoušky.

Seznam předmětů oboru Transkulturní edukace

Kompletní seznam předmětů vyučovaných v průběhu studia oboru vč. počtu kreditů najdete pod tímto odkazem (PDF).

Diplomová zkouška

Získání požadovaných kompetencí prokazuje student diplomovou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Student je připuštěn k diplomové zkoušce za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem a vypracoval a odevzdal diplomovou práci. Průběh a obsah diplomové zkoušky se řídí dle „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Humanitas“.

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Transkulturní edukace