Charakteristika studijního oboru Psychologie

Forma, typ a délka studia

V akademickém roce 2018/2019 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované ("dálkové") formy studia. Studium je tříleté.
Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 

 

 

Profil absolventa

Studijní obor  Psychologie ve studijním programu Psychologie je zaměřen na kvalitní přípravu pracovníků středního managementu. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor  konstruován tak,  aby  byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu. 


V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti z psychologie a některých příbuzných společenských věd, přičemž největší důraz je kladen na praktické aplikace teoretických  znalostí a získání příslušných dovednosti z profilujících předmětů.
Absolventi tříletého studia psychologie jsou připraveni pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, ve středním podnikovém managementu, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, v redakční práci, v ozbrojených složkách apod.

Nemají ještě status psychologa, pro výkon profese psychologa je nutné absolvovat dvouleté magisterské studium, o jehož zahájení uvažujeme.


Studijní předměty mají aplikační rámec, rozvíjí kompetence studenta v oblasti teorie, řízení a plánování aktivit v práci s lidmi, včetně potřebných aplikací. Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími příbuznými bakalářskými studijními obory. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

 

Přijímací řízení

K bakalářskému studiu bude přijat uchazeč, který dosáhl úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, odevzdal v daném termínu přihlášku a zaplatil příslušný poplatek. K přihlášce je nutno přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor na vysoké škole.

 

Průběh studia

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

  • Všeobecný základ
  • Psychologie
  • Ostatní předměty

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.

 Zisk 180 kreditů opravňuje studenta k vykonání diplomové zkoušky.

 

Seznam předmětů oboru Psychologie

Kompletní seznam předmětů vyučovaných v průběhu studia oboru vč. počtu kreditů najdete pod tímto odkazem (PDF).

 

Diplomová zkouška

 

Získání požadovaných kompetencí prokazuje student diplomovou zkouškou, jejíž  součástí je obhajoba diplomové práce. Student je připuštěn k diplomové zkoušce za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem a vypracoval a odevzdal diplomovou práci. Průběh a obsah diplomové zkoušky se řídí dle „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Humanitas“.

 

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Psychologie