Charakteristika studijního oboru Sociální pedagogika

 

Forma, typ a délka studia

V akademickém roce 2018/2019 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované ("dálkové") formy studia. Studium je tříleté.
Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 

Profil absolventa

Studijní obor  Sociální pedagogika ve studijním programu Pedagogika je zaměřen na kvalitní přípravu výkonných pedagogických pracovníků. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor  konstruován tak,  aby  byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu. 

V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a dalších společenských věd, přičemž největší důraz je kladen na teoretické znalosti a příslušné dovednosti z profilujících předmětů, např.: Sociální pedagogika, Sociální psychologie, Sociologie, Poradenství apod. (viz seznam předmětů). Absolvent studia je plně kvalifikovaným pracovníkem s uplatněním ve školství (výchovné a socializační programy), v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti mimoškolní výchovy, v léčebně-výchovných zařízeních, dětských domovech, reedukačních a diagnostických centrech, v nápravných zařízeních apod.

Studijní předměty mají pedagogicky aplikační rámec, rozvíjí kompetence studenta v oblasti teorie, řízení a plánování edukačních aktivit včetně aplikací ve sféře neformální edukace. Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími bakalářskými studijními obory  ve  studijním programu Pedagogika a v příbuzných oborech. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

 

Přijímací řízení

K bakalářskému studiu bude přijat uchazeč, který dosáhl úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, odevzdal v daném termínu přihlášku a zaplatil příslušný poplatek. K přihlášce je nutno přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat daný obor na vysoké škole.

 

Průběh studia

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

  • Společný základ
  • Sociální pedagogika
  • Ostatní předměty

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.


Studentům studujícím formou kombinovaného studia, kteří již pracují v profilujícím oboru, lze uznat jejich práci v pracovním poměru za splnění zápočtových požadavků z praxe. Zisk 180 kreditů opravňuje studenta k vykonání diplomové zkoušky.

 

Seznam předmětů oboru Sociální pedagogika

Kompletní seznam předmětů vyučovaných v průběhu studia oboru vč. počtu kreditů - zde (PDF).

 

Diplomová zkouška

 

Získání požadovaných kompetencí prokazuje student diplomovou zkouškou, jejíž  součástí je obhajoba diplomové práce. Student je připuštěn k diplomové zkoušce za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem a vypracoval a odevzdal diplomovou práci. Průběh a obsah diplomové zkoušky se řídí dle „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Humanitas“.

 

 

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Sociální pedagogika