Charakteristika studijního oboru Žurnalistika a sociální komunikace

 

Forma a typ studia

  • V akademickém roce 2017/2018 se obor vyučuje naposledy, dále již nebude otevírán.

Profil absolventa

Studijní obor Žurnalistika je zaměřen na kvalitní přípravu řídících a výkonných mediálních pracovníků. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i navrhovaného Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor konstruován tak, aby byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu.

 

V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti ze základních společenských věd, přičemž největší důraz je kladen na teoretické znalosti a dovednosti z profilujících disciplín, např.: Média, Zpravodajství a publicistika, Mediální tvorba, Sportovní žurnalistika, Základy masové komunikace apod., včetně aplikačního rámce. Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími bakalářskými studijními obory ve studijním programu Žurnalistika a v příbuzných oborech. Studijní obor je přístupný i uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU. 

 

Absolvent je vybaven základními teoretickými znalostmi ve společenskovědních a humanitních oborech, schopnostmi a dovednostmi aplikovat tyto poznatky při své práci jak ve veřejnoprávním, tak v soukromém sektoru. Dokáže se písemně i slovně vyjadřovat na odborné úrovni odpovídající vysokým nárokům profesní publicistiky.

 

Absolvent specializace Sportovní žurnalistika je schopen produkovat mediální sdělení dle různých profesně-technických oblastí (audio, video, text) i v rámci rozličných témat, přičemž důraz je kladen na oblast sportu. Má přehled o systému tělesné kultury, o jednotlivých sportovních odvětvích, sportovních organizacích apod.

 

Absolvent specializace Mediální konzultant získá mediální kompetence pro řízenou individuální i společenskou komunikaci a vytváření mediálních produktů včetně aplikačního rámce. Profesní standard umožňuje absolventovi odbornou i cizojazyčnou komunikaci s veřejností a médii, ovládá briefování včetně marketingového v kontextu etiky a firemní kultury.

 

Přijímací řízení

K bakalářskému studiu bude přijat uchazeč, který dosáhl úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, odevzdal v daném termínu přihlášku a zaplatil příslušný poplatek. K přihlášce je nutno přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat na vysoké škole daný obor.

 

Průběh studia

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

  • Společný základ
  • Sportovní žurnalistika resp. Mediální komunikace
  • Volitelné předměty

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.


Studentům studujícím formou kombinovaného studia, kteří již pracují v profilujícím oboru, lze uznat jejich práci v pracovním poměru za splnění zápočtových požadavků z praxe. Studentům se speciálními potřebami je vypracován osobní studijní plán.


Zisk 180 kreditů opravňuje studenta k vykonání státní závěrečné zkoušky.

 

Seznam předmětů oboru Žurnalistika

Kompletní seznam předmětů vyučovaných v průběhu studia oboru vč. počtu kreditů najdete pod tímto odkazem (PDF).


Diplomová zkouška

Získání požadovaných kompetencí prokazuje student diplomovou zkouškou, jejíž  součástí je obhajoba diplomové práce. Student je připuštěn k diplomové zkoušce za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem a vypracoval a odevzdal diplomovou práci. Průběh a obsah diplomové zkoušky se řídí dle „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Humanitas“.

 

 

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Žurnalistika