Charakteristika studijního oboru Management vzdělávání

Forma,typ a délka studia

V akademickém roce 2018/2019 bude tento obor otevřen v magisterském typu kombinované ("dálkové") formy studia. Studium je dvouleté. Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 

Profil absolventa

Studijní obor Management vzdělávání je ve studijním programu Pedagogika zaměřen na kvalitní přípravu pracovníků v oblasti řízení vzdělávacích zařízení. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je magisterský studijní obor  konstruován tak,  aby  byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu.

 

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Management vzdělávání je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který je díky získaným znalostem a dovednostem plně kvalifikovaný pro různé řídící pozice a funkce spojené s řízením a rozvojem výchovně vzdělávací soustavy. Nabyté pedagogické a manažerské kompetence uplatní jak při tvorbě a koordinaci vzdělávacích programů, tak při plánování a řízení rozvoje organizace, v níž pracuje. Nabyté psychologické kompetence mu umožní odpovídající personální řízení zaměstnanců i úspěšné jednání spojené se spoluprací s partnery. Uplatnění najde v řídících funkcích ve státní správě, v různých úrovních školství, v armádě, policii a různých vzdělávacích organizacích.

 

Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s bakalářskými studijními obory ve studijním programu Pedagogika a v příbuzných oborech. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

  

Přijímací řízení

 

O přijetí k magisterskému studiu se může ucházet absolvent vysokoškolského studia studijního programu Pedagogika nebo Psychologie. Absolvent jiného studijního programu se může ke studiu rovněž přihlásit za předpokladu, že souběžně absolvuje studium základních pedagogických a psychologických předmětů, jejichž seznam najdete pod tímto odkazem (PDF). Přihlášku a potvrzení o zaplacení příslušného poplatku je třeba odevzdat ve vyhlášeném termínu.

Přijímací pohovor má motivační charakter, uskuteční se v rozsahu bakalářských vědomostí (u uchazečů jiného programu v rozsahu základních vědomostí) z oblasti pedagogiky a psychologie. Součástí bude i diskuze k uvažovanému zaměření magisterské práce.

 

 

Průběh studia

Pravidla, která regulují průběh studia ve studijních programech, jsou uvedena ve  „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy Humanitas“. Studijní předměty studijního oboru jsou soustředěny do tří modulů:

 

  • Společný základ
  • Management vzdělávání
  • Ostatní předměty

 

Každý povinný a volitelný předmět v jednotlivých modulech je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tatáž disciplína má stejné bodové ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním disciplíny (získáním zápočtu nebo složením zkoušky). Student je povinen absolvovat studijní předmět v mezním termínu příslušného akademického roku. Za daný předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu získat kredit pouze jednou.

 

Studentům studujícím formou kombinovaného studia, kteří již pracují v profilujícím oboru, lze částečně uznat jejich práci v pracovním poměru za splnění zápočtových požadavků z praxe.

 

Zisk 120 kreditů opravňuje studenta k vykonání diplomové  zkoušky.

 

 

Seznam předmětů oboru Management vzdělávání

Kompletní seznam předmětů vyučovaných v průběhu studia oboru vč. počtu kreditů najdete pod tímto odkazem (PDF).

 

 

Diplomová zkouška

Získání požadovaných kompetencí prokazuje student diplomovou zkouškou a obhajobou diplomové¨(magisterské) práce. Student je připuštěn k diplomové zkoušce za předpokladu, že splnil všechny podmínky stanovené studijním plánem a vypracoval a odevzdal diplomovou (magisterskou) práci. Průběh a obsah státní závěrečné zkoušky se řídí dle „Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy Humanitas“.

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Management vzdělávání