Jak se stát studentem naší fakulty?

 Přihláška ke studiu


 
 • Základním krokem přijímacího řízení je přihlášení se ke studiu formou e-přihlášky (zde) a následně podání vytištěné zkrácené verze této elektronické přihlášky, dále pak vyplněné, vytištěné a podepsané polsko-české přihlášky (zde) včetně všech níže uvedených příloh na studijní oddělení, a to do pěti pracovních dnů (znamená to tedy i uhrazení přijímacího poplatku). V tištěné verzi je nutno udělit souhlasy v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních dat GDPR. Na studijní oddělení je tedy třeba doručit dvě přihlášky s přílohami.
 • Pokud vyplněnou přihlášku (vč. povinných příloh) posíláte poštou, uveďte na obálku adresu Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií, Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Samozřejmě můžete také přihlášku doručit osobně - v úředních dnech (úterý - pátek) od 8:00 do 16.00.
 • 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 probíhá od 1. 5. 2018 do 15. 9. 2018.
 • O zaevidování podané přihlášky budete informování v průběhu vyplňování e-přihlášky. V případě chybně nebo neúplně vyplněných údajů Vás budou pracovníci studijního oddělení kontaktovat telefonicky.
 • Při zapisování cizího jazyka v polsko-české přihlášce volte mezi anglickým, německým nebo ruským.
 • Předměty s hodnocením, absolvované na střední škole, do elektronické přihlášky nevypisujte.
 • Název vystudované školy uvádějte i v případě, že budete studium zakončovat až v letošním roce a rok absolvování uveďte 2018.
 • Přihlášku se všemi zde uvedenými přílohami předkládají i stávající studenti bakalářského studia Vysoké školy Humanitas.

 

 Povinné přílohy k podané přihlášce

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je dodání všech potřebných dokumentů tvořících přílohu k přihlášce. Tyto je nutno dodat na studijní oddělení fakulty spolu s podávanou přihláškou, v případě konání maturitní nebo diplomové zkoušky v roce podání přihlášky je třeba dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu ihned po jeho obdržení.

 

 

 • Ověřená kopie maturitního vysvědčení (pro bakalářské studium) nebo vysokoškolského diplomu (pro magisterské studium). V případě, že máte vyšší vzdělání, doložte i přesto v předchozí větě uvedené doklady.

 • Kopie platného občanského průkazu - požadována je kopie obou stran občanského průkazu.
 • Potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení - částku 2000 Kč zašlete na účet: Komerční banka a.s.: 107-7366640207/0100. Všechny údaje k platbě se dozvíte v průběhu vyplňování elektronické přihlášky. IS nabídne jako možnou alternativu pro úhradu poplatku vyplněnou poštovní poukázku, podklady pro platbu přes běžný účet nebo QR kód. Variabilní symbol je 1, specifický symbol Vám jednorázově vygeneruje a zobrazí  systém. V případě neotevření daného oboru bude poplatek uchazeči vrácen.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat daný obor - je požadováno u všech bakalářských oborů. Formulář je ke stažení zde (PDF). Uchazeč o studium oboru Předškolní pedagogika předloží navíc ještě doporučení logopedické poradny. U magisterského studia se potvrzení od lékaře nevyžaduje.
 • 2 kusy aktuální barevné fotografie velikosti 35 x 45 mm (formát fotografie na OP), u kterých musí být dle polských zákonů vidět levé ucho, tzv."půlprofil" (hlava mírně nakloněna vpravo).
 

 Rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy o studiu

 • Ke studiu budou přijati a zapsáni uchazeči, kteří podali do 5 pracovních dnů od vložení elektronické přihlášky v řádném vyhlášeném termínu na studijní oddělení vytištěnou a podepsanou zkrácenou elektronickou přihlášku a  polsko-českou přihlášku ke studiu doplněnou o všechny požadované přílohy a splnili požadavky přijímacího řízení.
 • Vyrozumění o přijetí obdrží uchazeči dopisem, ve kterém budou rovněž pozváni do Vsetína k podpisu smlouvy o studiu. Vyrozumění o přijetí budou rozesílána průběžně, avšak pouze v případě správně vyplněné přihlášky a doložení všech povinných příloh.
 • Slavnostní imatrikulace nových studentů spojená se zápisem do 1. ročníku proběhne ve Vsetíně v říjnu 2018 (sobota), po ní bude hned následovat úvod do studia a první víkendová konzultace.

 

 

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Přihlášení ke studiu